הריני לאשר קיבלתי לרשותי את המכשיר שפרטיו מצויים מעלה.

ידוע לי כי המכשיר הינו רכוש חברת פלאפון בע"מ, וכי במידה ואדרש להחזירו מכל סיבה שהיא, לא יהיו לי טענות/ השגות על כך.

אני מתחייב שלא להעביר את המכשיר לאדם אחר.

אני מתחייב להשתמש במכשיר למטרה שלשמה הוא נועד ולשמור על תקינותו ושלמותו, ככל שניתן.

ידוע לי כי במקרה של ליקוי ו/או קלקול במכשיר, יהא עליי למסור המכשיר לתיקון במעבדות חברת "פלאפון" 

Browser not supported