מספר פקחי אכיפה חוקי עזר עירונימספר פקחים עירוניים מוסמכים עפ"י חוק ייעול האכיפהמספר פקחים מסייעים מספר פקחי רישוי עסקים מספר פקחי אכיפה סביבתית אחר/הערותסה"כ פקחים