תוספת שנייה א'

(תקנה 10 (ג) (1))

הצהרה בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף - 2020 (להלן - התקנות), לעניין הפעלת בית תפילה ב"תו ירוק", שנערכה ונחתמה ב

המכהן כמחזיק או כמפעיל בית התפילה

  1. אני מצהיר כי בית התפילה עומד בתנאים המפורטים בתקנות 8, 9 (א)(10) ו- (ב) ו-10(ג) לתקנות.
  2. אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בבית התפילה לצורך שמירה על בריאות הציבור.
  3. מספר השוהים המרבי המותר בבית התפילה לפי אחד מאלה הוא * שדה חובה
  4. דרכי התקשרות עמי


    Browser not supported